Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád HappyZoo.cz - Chovatelské potřeby


Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailu). Můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. Vzorový formulář si můžete stáhnout ZDE.

HappyZoo Eshop
Bussines Park U Továren
U Továren 999/31,
102 00 Praha 15 - Hostivař
tel. 773 337 828
mail: objednavky@happyzoo.cz


 

Obecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodě www.HappyZoo.cz. Obchodní podmínky a reklamační řád blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.HappyZoo.cz je HappyZoo s.r.o., Musilova 335, Praha 4, IČO: 07286601, DIČ: CZ07286601, tel: +420 773 337 828, e-mail: info@happyzoo.cz. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), vše ve znění novel.

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Prodávající / dodavatel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující / spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující / nikoli spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Uzavření kupní smlouvy – není-li kupujícím spotřebitel, objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Je-li kupujícím spotřebitel, umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Reklamace – je uplatnění práv kupujícího z rozporu s kupní smlouvou, jakožto i uplatnění práv kupujícího plynoucích z odpovědnosti prodávajícího za vady.

Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní a reklamační podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Ceny uvedené v kupní smlouvě jsou platné v době uskutečnění objednávky. Doba trvání akčních cen je do vyprodání zásob, pokud není stanoveno doplňující informací u výrobku jinak. Tyto obchodní a reklamační podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Závěrečná ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Případné spory mezi HappyZoo a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak HappyZoo doporučuje kupujícímu nejdříve využít kontakt na HappyZoo pro vyřešení nastalé situace.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 2. 2016 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí.

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

 

Právo odstoupit od smlouvy

Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

Právo na odstoupení podle předchozí věty se nevztahuje na zákazníky, kteří zboží zakoupili osobně v provozovně dodavatele bez předchozího objednání prostřednictvím internetového obchodu.

V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká.

Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bylo zboží již částečně spotřebováno. Nelze také odstoupit od smlouvy na zboží, jehož charakter to vylučuje, zejména z hygienických důvodů a dále na zboží, které bylo upraveno na přání spotřebitele (např. gravírovací známky).

Máte právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat (HappyZoo Eshop, Bussines Park U Továren, U Továren 999/31, 102 00 Praha 15 - Hostivař, tel. 773 337 828, mail: objednavky@happyzoo.cz) formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailu). Můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. Vzorový formulář si můžete stáhnout ZDE.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme převod z našeho na Váš bankovní účet, který prosím sdělte ve svém rozhodnutí o odstupení od kupní smlouvy.

S vrácením platby můžeme počkat do té doby, než vrácené zboží obdržíme nebo než prokážete, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

Převzetí zboží

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám oznámíte, že odstupujete od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese HappyZoo Eshop, Bussines Park U Továren, U Továren 999/31, 102 00 Praha 15 - Hostivař, tel. 773 337 828, mail: objednavky@happyzoo.cz. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.
Zboží můžete předat i na ostatních prodejnách happyZoo.

Náklady spojené s převzetím zboží

Ponesete přímé náklady spojené s navrácením zboží.

V případě, že vrácené zboží bude neúplné, poškozené, opotřebené, vybalené, bez originálního obalu apod., budeme uplatňovat vůči kupujícímu právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží do původního stavu. Tyto náklady budou vždy individuálně posouzeny a jako takové budou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.

Zboží zaslané zpět formou dobírky nebude přijato.

Závěrečná ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Případné spory mezi HappyZoo a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak HappyZoo doporučuje kupujícímu nejdříve využít kontakt na HappyZoo pro vyřešení nastalé situace.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 2. 2016 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí.


Reklamační řád

 

Záruční doba

Prodávající poskytuje na prodávané zboží záruční lhůta 24 měsíců, pokud není uvedena delší. Záruka přesahující 24 měsíců a její podmínky jsou vyznačeny na záručním listě.

Záruční doba začíná běžet převzetím doručeného zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny výrobku v záruční době začne záruka běžet znovu od převzetí nové věci.

Je-li na výrobku, jeho obalu nebo v návodu vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

Záruční list

Prodávající poskytuje záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název prodávajícího, IČ, bydliště.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Shodou s kupní smlouvou se pak rozumí zejména, že prodávaná věc je bez vad, a dále že má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, dále že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Kontrola zásilky

Při převzetí zásilky je spotřebiteli doporučeno překontrolovat stav zásilky. Pokud je při převzetí zjištěno mechanické poškození obalu výrobku či neúplnost zásilky, je spotřebiteli doporučeno za přítomnosti dopravce vyhotovit do přepravních dokladů záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit, případně zboží nepřevzít. Spotřebitel tím značně zjednoduší a urychlí vyřízení celé věci. Tím samozřejmě není nijak dotčeno právo spotřebitele uplatnit reklamaci u prodávajícího.

Uplatnění reklamace

Za všech okolností se snažíme vyjít spotřebiteli vstříc. V případě, že spotřebitel objeví na zakoupeném zboží v průběhu záruční lhůty vadu, má právo na reklamaci.

Zašlete reklamované zboží včetně dokladu o koupi (faktury), záručního listu a průvodního dopisu se stručným popisem vady na naši adresu.

Naše adresa pro uplatnění reklamace je:

HappyZoo Eshop
Bussines Park U Továren
U Továren 999/31
102 00 Praha 15 - Hostivař
Tel.: +420 773 337 828
Email: objednavky@happyzoo.cz

Provozní doba:
Po - Pá: 9:00 - 18:00


Reklamaci je samozřejmě možné uplatňovat i osobně na provozovnách, která slouží jako výdejní místa.

Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy (záruční servisy).

O přijetí reklamovaného zboží bude spotřebitel informován emailem.

Rozsah záruky

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky a návod na obsluhu zboží (je-li přiložen) a následně se těmito informacemi důsledně řídit. Na vady způsobené nesprávným použitím výrobku, v rozporu s návodem k použití se záruka nevztahuje.

Řešení reklamace uplatněné spotřebitelem

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující spotřebitel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu této součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující spotřebitel právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, pokud se stejná vada projeví potřetí.

Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

Vyřízení reklamace

Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30-ti dnů od jejího uplatnění. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě má spotřebitel právo na výměnu věci za stejnou novou bezvadnou věc, nebo může od smlouvy odstoupit. Výběr mezi výměnou věci a odstoupením od smlouvy náleží spotřebiteli.

Pokud byla reklamace oprávněná, má kupující spotřebitel právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace (zejména náklady na dopravu reklamovaného zboží k nám).

Našim cílem je vyřídit reklamaci ke spokojenosti kupujícího.

 

Zásady ochrany osobních údajů
 

I. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost HappyZoo s.r.o., IČO: 07286601, se sídlem Musilova 335, 149 00 Praha (dále jen: „Správce").

Kontaktní údaje Správce jsou:
Adresa: HappyZoo s.r.o., Musilova 335, 149 00 Praha
Email: objednavky@happyzoo.cz
Telefon: +420 773 337 828

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy, včetně elektronického souboru "cookie".

Pokud jste se přihlásil k odběru našeho newsletteru, Správce pak zpracovává Vaši emailovou adresu a časový záznam, kdy k souhlasu se zasíláním komerčních nabídek vztahujících se ke zboží nabízenému v eshopu www.happyzoo.cz došlo.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • Plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
 • Oprávněný zájem Správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
 • Oprávněný zájem Správce spočívající v komunikacim s potenciálním zákazníkem/návštěvníkem stránky po vyplnění kontaktního formuláře.
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o  některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.


Účelem zpracování osobních údajů je

 • Vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany Správce plnit.
 • Zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 • Statistické a analytické zpracování návštěvnosti.


Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání osobních údajů

Správce uchovává osobní údaje

 • Po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).
 • Po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů

Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.


Správce má v úmyslu předat osobní údaje do zemí mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

Vedle již uvedených osobních údajů se výše uvedený souhlas kupujícího vztahuje rovněž na data vzniklá při procházení stránek webového rozhraní generovaná pomocí analytického nástroje Google Analytics s rozšířením kódu o ukládání remarketingových dat. Tato remarketingová data ukládáme po dobu 365 dní.

VI. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • Právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR.
 • Právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • Právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • Právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
 • Právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • Právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.


Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečení fyzických dokumentů, technické zabezpečení datových úložišť, šifrování, antivirové programy, zálohy a další.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.

 

Platba

 

Vybrané zboží můžete zaplatit jedním z následujících způsobů:

Platba platební kartou

Nejpohodlnějším, nejjednodušším a nejrychlejším způsobem platby je on-line platba platebními kartami Visa a MasterCard. Platební operace je zabezpečena systémem 3D-Secure, který je autorizován  karetními asociacemi Visa a MasterCard. Platba kartou na internetu je okamžitě přesměrována a ověřována u vydavatelské banky. Veškeré údaje o platbách jsou předávány zabezpečenou cestou a HappyZoo.cz jako obchodník k nim nemá přístup, ani je nikde neukládá, dostává pouze potvrzení o platbě, na jehož základě můžeme Vaše zboží ihned expedovat.

Platba v hotovosti při dodání

Zboží můžete zaplatit formou dobírky při dodání zboží.
Vždy si prosím připravte peníze co nejpřesněji, urychlíte tím předání zásilky.
Cena dobírky činí 30 Kč.

Platba platební kartou při dodání

Pokud si jako dopravce Vámi objednaného zboží zvolíte společnost DPD nebo InTime, pak máte možnost při převzetí zboží zaplatit také platební kartou.

Platba v hotovosti na prodejně

Zboží můžete zaplatit v hotovosti při vyzvednutí zboží na jedné z našich prodejen.

Platba platební kartou na prodejně

Zboží můžete zaplatit platební kartou při vyzvednutí zboží na jedné z našich prodejen.

Platba převodem z bankovního účtu

Pokud Vám nevyhovuje ani jeden z výše uvedených způsobů, můžete zboží také zaplatit převodem z Vašeho na náš bankovní účet, nebo platebním příkazem u přepážky banky či pošty.

Číslo našeho účtu u Komerční banky je 123-4809360287/0100.

Nezapomeňte, prosím, vyplnit  jako variabilní symbol  číslo vaší objednávky. Bude uvedeno na Potvrzení objednávky, které od nás obdržíte po odeslání Vaší objednávky.
Pokud zvolíte tuto variantu platby, budeme zboží expedovat ve chvíli, kdy Vaše platba bude připsána na náš účet.
Pokud máte účet u jiné banky než u Komerční banky, může tato platba trvat několik dní.


Doručení zboží

 

Nabízíme Vám několik způsobů doručení zboží:


DPD balík ČR do 30kg

Zboží Vám bude dodáno druhý den od odeslání zásilky. Pokud si zboží, které je skladem na Expedičním skladu, objednáte do 12:00, bude Vám doručeno zpravidla následující den. Společnost DPD rozváží zboží ve všední dny od 8.00 do 18.00. Velkou výhodou je, že DPD poskytuje proaktivní komunikaci s příjemcem o stavu zásilky. V den doručení obdržíte interaktivní SMS nebo e-mail s tříhodinovým upřesněním času doručení a pokud Vám termín doručení nevyhovuje, můžete jej jednoduše změnit dle instrukcí zaslaných v SMS společnosti DPD.

V průběhu přepravy zásilky prostřednictvím DPD můžete veškerý pohyb a stav zásilky v reálném čase sledovat prostřednictvím on-line nástroje v pravém horním políčku (sledování zásilky) na internetových stránkách DPD. Do políčka pro sledování zásilky uvedete pouze číslo zásilky, které Vám bude zasláno emailem a SMS.

Převzetí zásilky príjemcem

Před převzetím zásilky od kurýra DPD musí příjemce zkontrolovat, zda zásilka nemá poškozený obal nebo jiné zjevné poškození. V případě zjevného poškození musí příjemce ihned na místě sepsat Zápis o škodě. Při zjištění vnitřního poškození obsahu zásilky je nutné škodu ihned oznámit na email: objednavky@happyzoo.cz, popřípadě na telefoní číslo +420 773 337 828.

V případě zásilky na dobírku vybere kurýr finanční částku odpovídající podkladům poskytnutých odesílatelem a Vy obdržíte doklad o zaplacení zásilky. Své převzetí zásilky příjemce potvrdí kurýrovi podpisem do skenovacího zařízení nebo podpisem na rozvozovou soupisku, kde kurýr uvede přesný čas doručení a jméno příjemce hůlkovým písmem.

Maximální váha zásilky je 30kg.

Maximální povolená délka u nejdelší strany je 175 cm a obvodová délka nesmí přesahovat 300 cm.

Cena dopravy jednoho balíku do 30kg je 99 Kč. Při objednávkách nad 1 500 Kč je doprava ZDARMA.

DPD balík ČR nad 30kg

TENTO ZPŮSOB DOPRAVY BYL ZE STRANY DPD ZRUŠEN. VYUŽIJTE PROSÍM SLUŽBU INTIME (WEDO) BALÍK ZA STEJNÝCH PODMÍNEK JAKO BYLY U TOHOTO ZPŮSOBU DOPRAVY.
 

DPD Pickup

Zboží bude dodáno na Vámi vybrané výdejní místo zpravidla druhý den od odeslání zásilky. Zboží si můžete nechat zaslat na jakékoliv výdejní místo po celé České republice. U každého výdejního místa máte uvedeno, zda je možné platit platební kartou nebo je nutná platba v hotovosti, adresu a otevírací dobu výdejního místa.

Společnost DPD Vás bude informovat SMS i emailem v momentě, kdy jim předáme Vaši zásilku, stejně tak budete informováni, až bude balíček připraven na Vámi zvoleném výdejním místě. Pokud si balíček nevyzvednete do 4. kalendářního dne od doručení do výdejního místa, budete na tento fakt upozorněni emailem. Balíček bude na výdejním místě uložen maximálně 7 kalendářních dní, poté bude vrácen zpět.

V průběhu přepravy zásilky prostřednictvím DPD můžete veškerý pohyb a stav zásilky v reálném čase sledovat prostřednictvím on-line nástroje v pravém horním políčku (sledování zásilky) na internetových stránkách DPD. Do políčka pro sledování zásilky uvedete pouze číslo zásilky, které Vám bude zasláno emailem a SMS.

Maximální váha zásilky je 20kg.

Maximální povolená délka u nejdelší strany je 100 cm a obvodová délka nesmí přesahovat 250 cm.

Cena dopravy jednoho balíku je 79 Kč. Při objednávce nad 1500 Kč je doprava ZDARMA.InTime balík do 30kg

Zboží Vám bude dodáno druhý den od odeslání zásilky. Pokud si zboží, které je skladem na Expedičním skladu, objednáte do 12:00, bude Vám doručeno zpravidla následující den. Společnost InTime rozváží zboží ve všední dny od 8.00 do 18.00. V den doručení obdržíte SMS nebo e-mail s tříhodinovým upřesněním času doručení a pokud Vám termín doručení nevyhovuje, můžete jej změnit dle instrukcí zaslaných e-mailu.
 

Převzetí zásilky príjemcem

Před převzetím zásilky od kurýra musí příjemce zkontrolovat, zda zásilka nemá poškozený obal nebo jiné zjevné poškození. V případě zjevného poškození musí příjemce ihned na místě sepsat Zápis o škodě. Při zjištění vnitřního poškození obsahu zásilky je nutné škodu ihned oznámit na email: objednavky@happyzoo.cz, popřípadě na telefoní číslo +420 773 337 828.

V případě zásilky na dobírku vybere kurýr finanční částku odpovídající podkladům poskytnutých odesílatelem a Vy obdržíte doklad o zaplacení zásilky. Své převzetí zásilky příjemce potvrdí kurýrovi podpisem do skenovacího zařízení nebo podpisem na rozvozovou soupisku, kde kurýr uvede přesný čas doručení a jméno příjemce hůlkovým písmem.

Maximální váha zásilky je 30kg.

Maximální povolená délka u nejdelší strany je 175 cm a obvodová délka nesmí přesahovat 300 cm.

Cena dopravy jednoho balíku do 30kg je 99 Kč. Při objednávkách nad 1 500 Kč je doprava ZDARMA.InTime balík nad 30kg

Zboží Vám bude dodáno druhý den od odeslání zásilky. Pokud si zboží, které je skladem na Expedičním skladu, objednáte do 12:00, bude Vám doručeno zpravidla následující den. Společnost InTime rozváží zboží ve všední dny od 8.00 do 18.00. V den doručení obdržíte SMS nebo e-mail s tříhodinovým upřesněním času doručení a pokud Vám termín doručení nevyhovuje, můžete jej změnit dle instrukcí zaslaných e-mailu.
 

Převzetí zásilky príjemcem

Před převzetím zásilky od kurýra musí příjemce zkontrolovat, zda zásilka nemá poškozený obal nebo jiné zjevné poškození. V případě zjevného poškození musí příjemce ihned na místě sepsat Zápis o škodě. Při zjištění vnitřního poškození obsahu zásilky je nutné škodu ihned oznámit na email: objednavky@happyzoo.cz, popřípadě na telefoní číslo +420 773 337 828.

V případě zásilky na dobírku vybere kurýr finanční částku odpovídající podkladům poskytnutých odesílatelem a Vy obdržíte doklad o zaplacení zásilky. Své převzetí zásilky příjemce potvrdí kurýrovi podpisem do skenovacího zařízení nebo podpisem na rozvozovou soupisku, kde kurýr uvede přesný čas doručení a jméno příjemce hůlkovým písmem.

Maximální váha zásilky je 50kg.

Maximální povolená délka u nejdelší strany je 175 cm a obvodová délka nesmí přesahovat 300 cm.

Cena dopravy jednoho balíku do 50kg je 129 Kč. Při objednávkách nad 1 500 Kč je doprava ZDARMA.

InTime balík nad 50kg (2ks)

Zboží Vám bude dodáno druhý den od odeslání zásilky. Pokud si zboží, které je skladem na Centrálním skladu, objednáte do 12:00, bude Vám doručeno zpravidla následující den. Společnost InTime rozváží zboží ve všední dny od 8.00 do 18.00. V den doručení obdržíte SMS nebo e-mail s tříhodinovým upřesněním času doručení a pokud Vám termín doručení nevyhovuje, můžete jej změnit dle instrukcí zaslaných e-mailu.
 

Převzetí zásilky príjemcem

Před převzetím zásilky od kurýra musí příjemce zkontrolovat, zda zásilka nemá poškozený obal nebo jiné zjevné poškození. V případě zjevného poškození musí příjemce ihned na místě sepsat Zápis o škodě. Při zjištění vnitřního poškození obsahu zásilky je nutné škodu ihned oznámit na email: objednavky@happyzoo.cz, popřípadě na telefoní číslo +420 773 337 828.

V případě zásilky na dobírku vybere kurýr finanční částku odpovídající podkladům poskytnutých odesílatelem a Vy obdržíte doklad o zaplacení zásilky. Své převzetí zásilky příjemce potvrdí kurýrovi podpisem do skenovacího zařízení nebo podpisem na rozvozovou soupisku, kde kurýr uvede přesný čas doručení a jméno příjemce hůlkovým písmem.

Maximální váha zásilky je 90kg.

Maximální povolená délka u nejdelší strany je 175 cm a obvodová délka nesmí přesahovat 300 cm.

Cena dopravy dvou balíků v souhrnné váze do 90kg je 258 Kč. Při objednávkách nad 1 500 Kč je doprava ZDARMA.

 

Zásilkovna CZ

Zboží Vám bude dodáno zpravidla do 2 pracovních dnů od potvrzení předání přepravci. Vyberte si nejbližší výdejní místo vašemu bydlišti a vyzvedněte si balík, kdy se vám to bude hodit. Na vyzvednutí balíku máte vždy minimálně 7 dní. Vzhledem k omezení velikosti balíků, které je schopná Zásilkovna.cz doručovat do výdejních míst, nelze tento způsob doručení využít na veškerý sortiment.

Vyzvednutí probíhá na základě hesla, které Vám Zásilkovna zašle emailem i SMS zprávou. Na výdejních místech lze platit pouze v hotovosti.
Pro sledování zásilky klikněte ZDE.

Maximální váha zásilky je 5kg.

Maximální povolená délka u nejdelší strany je 70 cm a obvodová délka nesmí přesahovat 120 cm.

Cena dopravy jednoho balíku do 5kg je 59 Kč. Při objednávkách nad 1 500 Kč je doprava ZDARMA.

Zásilkovna SK

Zboží Vám bude dodáno zpravidla do 2 pracovních dnů od potvrzení předání přepravci. Vyberte si nejbližší výdejní místo vašemu bydlišti a vyzvedněte si balík, kdy se vám to bude hodit. Na vyzvednutí balíku máte vždy minimálně 7 dní. Vzhledem k omezení velikosti balíků, které je schopná Zásilkovna.cz doručovat do výdejních míst, nelze tento způsob doručení využít na veškerý sortiment.
Vyzvednutí probíhá na základě hesla, které Vám Zásilkovna zašle emailem i SMS zprávou. Na výdejních místech lze platit pouze v hotovosti.
Pro sledování zásilky klikněte ZDE.

Maximální váha zásilky je 5kg.

Maximální povolená délka u nejdelší strany je 70 cm a obvodová délka nesmí přesahovat 120 cm.

Cena dopravy jednoho balíku do 5kg je 99 Kč. Při objednávkách nad 1 500 Kč je doprava ZDARMA.

DPD balík SK

Našim zákazníkům ze Slovenska nabízíme expresní doručení balíku přepravní společností DPD. Při zvolení tohoto způsobu dopravy je nutné objednávku zaplatit předem on-line platbou platebními kartami Visa nebo MasterCard.

Maximální váha zásilky je 30kg.

Maximální povolená délka u nejdelší strany je 175 cm a obvodová délka nesmí přesahovat 300 cm.

Cena dopravy jednoho balíku do 30kg je 350 Kč. Při objednávkách nad 5 000 Kč je doprava ZDARMA.

Osobní odběr

Další možností je osobní odběr objednaného zboží na jedné z našich kamenných prodejen. Pokud si objednáte zboží, které máme na Vámi vybrané prodejně skladem, je připraveno k odběru zpravidla do 2 hodin od odeslání objednávky. Každopádně vždy vyčkejte na zaslání emailu s informací, že je Vaše zboží k odběru.

Tato služba je od 300 Kč zdarma.

Osobní odběr - Expediční sklad

Před návštěvou Expedičního skladu je nutné vytvořit objednávku na našem eshopu a vyčkat na email s informací, že zboží je připraveno k vyzvednutí. Bohužel z bezpečnostních důvodů není možné navštívit expediční sklad pouze za účelem prohlídky zboží. Pro osobní odběr na expedičním skladu je nutné zvolit jako způsob platby platbu bankovním převodem nebo platební kartou online a mít zboží uhrazené. Na Expedičním skladu nedisponujeme platebním terminálem ani pokladnou pro příjem hotovosti.

HappyZoo - Expediční sklad
Bussines Park U Továren U Továren 999/31
102 00 Praha 15 - Hostivař
tel.: +420 773 337 964
tel.: +420 773 337 828
email: sklad@happyzoo.cz

Otevírací doba:
Po-Pá 9:00 - 15:00

Tato služba je od 300 Kč zdarma.


 

Manipulační poplatek

K objednávkám do 300 Kč účtujeme manipulační poplatek ve výši 50 Kč.

Jakmile Vaše objednávka přesáhne hranici 300 Kč, manipulační poplatek nebude účtován.

U menších objednávek proto doporučujeme využít možnosti nákupu na našich kamenných prodejnách bez předchozího objednání, kde se můžete zapojit do věrnostního programu a tím získat 20% slevu na Váš nákup.

Zasílání skleněných výrobků a nadrozměrných balíků - TOPTRANS

 

Zboží Vám bude dodáno zpravidla druhý den od odeslání zásilky. Společnost TOPTRANS rozváží zboží až do váhy 80kg ve všední dny od 8.00 do 18.00. TOPTRANS Vás bude informovat emailem s interaktivním odkazem. Po odkliknutí se Vám zpřístupní aktuální lokace očekávané zásilky. V den doručení obdržíte SMS zprávu, která obsahuje telefonní číslo na rozvozového řidiče. Rozvozový řidič se s Vámi spojí telefonicky a upřesní čas příjezdu v rozmezí 1-2 hodin před plánovaným doručením.
Převzetí zásilky príjemcem

Před převzetím zásilky od kurýra TOPTRANS musí příjemce zkontrolovat, zda zásilka nemá poškozený obal nebo jiné zjevné poškození. V případě zjevného poškození musí příjemce ihned na místě sepsat Zápis o škodě. Při zjištění vnitřního poškození obsahu zásilky je nutné škodu ihned oznámit na email: objednavky@happyzoo.cz, popřípadě na telefonní číslo +420 773 337 828.

Stav neporušenosti skleněného výrobku je nutné zkontrolovat za přítomnosti přepravce. V případě poškození výrobku zásilku ihned přepravci reklamujte.

Maximální váha zásilky je 80kg.

Cena dopravy jednoho balíku do 80kg je 499 Kč.

V případě objednávky zboží na limit 80kg Vás budeme o ceně dopravy informovat.

Zasílání skleněných výrobků a nadrozměrných balíků - TOPTRANS SK

 

Zboží Vám bude dodáno zpravidla třetí den od odeslání zásilky. Společnost TOPTRANS rozváží zboží až do váhy 80kg ve všední dny od 8.00 do 18.00. TOPTRANS Vás bude informovat emailem s interaktivním odkazem. Po odkliknutí se Vám zpřístupní aktuální lokace očekávané zásilky. V den doručení obdržíte SMS zprávu, která obsahuje telefonní číslo na rozvozového řidiče. Rozvozový řidič se s Vámi spojí telefonicky a upřesní čas příjezdu v rozmezí 1-2 hodin před plánovaným doručením.
Převzetí zásilky príjemcem

Před převzetím zásilky od kurýra TOPTRANS musí příjemce zkontrolovat, zda zásilka nemá poškozený obal nebo jiné zjevné poškození. V případě zjevného poškození musí příjemce ihned na místě sepsat Zápis o škodě. Při zjištění vnitřního poškození obsahu zásilky je nutné škodu ihned oznámit na email: objednavky@happyzoo.cz, popřípadě na telefonní číslo +420 773 337 828.

Stav neporušenosti skleněného výrobku je nutné zkontrolovat za přítomnosti přepravce. V případě poškození výrobku zásilku ihned přepravci reklamujte.

Maximální váha zásilky je 80kg.

Cena dopravy jednoho balíku do 80kg je 999 Kč.

V případě objednávky zboží na limit 80kg Vás budeme o ceně dopravy informovat.

Doba dodání

Doba k expedici uvedená u zboží, které není skladem, je orientační doba, za kterou jsme obvykle schopni zboží po Vašem objednání expedovat na Vámi zadanou adresu, případně připravit k odběru na prodejně. Doba je uvedena v celých pracovních dnech.

 
Kolektiv HappyZoo


Zobrazit klasickou verzi
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Klikněte ZDE
Rozumím.Více informací